Přeprava zdravotnického materiálu vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření

Služby

Logistika je obor velice rozsáhlý, přepravovat lze v dnešní době téměř cokoli, ale některé předměty přece jen podléhají větší kontrole a většímu zabezpečení. Kupříkladu léky a zdravotnický materiál.

Skladování

Přeprava léků a zdravotnického materiálu vyžaduje zabezpečení jak pro samotný transport, tak i pro skladování. Skladové prostory podléhají přísným předpisům ohledně čistoty, nízké vlhkosti a přiměřených velikostí skladových regálů, aby bylo zboží snadno přístupné pro manipulaci a nedocházelo k prorážení obalů.

přeprava léků

Skladové prostory musí být zajištěné proti požáru, proti vodě a dalším vlivům vnějšího prostředí. Musí v nich být zajištěné odvětrání a nesmí být překračovány intervaly provozních teplot.

Podmínky při přepravě

Náklad zdravotnického materiálu, léků a lékařských pomůcek musí být nejen pojištěný, ale i řádně označený a zabezpečený. Přepravce musí dbát na specifické podmínky pro zajištění nákladu, aby nedošlo k jeho poškození vlivem vysokých či nízkých teplot, prašnosti a vyšší vlhkosti.

Přeprava zdravotnického materiálu https://tlcargo.cz/services/ musí dbát i na zabezpečení mechanického rázu, tzn. náklad je pevně ukotven proti pohybu, zajištěn proti překlopení, zvrhnutí, deformaci a proražení obalu a dalším fyzikálním silám a jevům.

zdravotnický materiál

Zvláštní pozornost se věnuje kapalinám a všemu druhu nákladu, který kapaliny obsahuje, včetně měřicích přístrojů, tlakových lahví, kapalného dusíku a samozřejmě léků a léčivých přípravků. Kapaliny jsou při přepravě náchylné nejen k vylití, ale mohou rázovou silou prorazit obal, proto se musí veškerý náklad utěsnit obalovým materiálem.

Jistý podíl na problematice přepravy zdravotnického materiálu a léků je toxicita. Týká se to např. rtuti a chemikálií, které při vyšších koncentracích v případě proražení obalu mohou způsobit kontaminaci životního prostředí, vody a samozřejmě i obsluhy, která s nákladem pracuje.