České náboženské války

Vzdělání

·         v létě 1419 na Novém Městě pražském vrcholí nespokojenost – Jan Želivský spolu s dalšími ozbrojenými husity vyráží k novoměstské radnici, kde vykonají násilný převrat → kolem deseti konšel vyhodí z oken a na zemi dobijí → 1. pražská defenestrace
·         král Václav IV. o pár dní později umírá, české království až do r. 1436 bez panovníka → katolické části Zemí Koruny české (Slezsko, obojí Lužice a část Moravy) však uznaly za českého krále Zikmunda Lucemburského
·         společný programčtyři pražské artikuly – snaha rozšířit je pro celý křesťanský svět
památník Lipany
·         přijímá podobojí (přijímání z kalichu)
·         zesvětštění (zrušení) církevního majetku = sekularizace
·         svobodné kázání (Bible by měla být přeložena do češtiny)
·         zrušení odpustků – spravedlivé přijetí trestu (pokání)
·         polovina roku 1420– do Čech přijíždí Zikmund v čele křížové výpravy na Prahu
·         Bitva na Vítkově (Žižkově)– katolíci definitivně poraženi, Zikmund opouští Čechy, v katedrále sv. Víta se nechá korunovat, Češi to neuznají
·         Bitva u Sudoměře– vyhráli díky taktice Jana Žižky
·         1421Čáslavský sněm – diskuze o tom, kdo bude českým králem – prozatímní vláda 20 vladařů – 5 českých pánů vysoké šlechty, 5 nižší šlechty, 10 měšťanů
·         různé skupiny husitů– radikálové (Jan Želivský popraven v Praze, vyhnáni z Tábora), pikardi (odmítli oltář – přijímání vína atd., na prahu ateismu, zlikvidováni), adamité (blízko k ateistům, upáleni)
·         1423– Jan Žižka opouští Tábor, odchází k Hradci Králové, založil město „Menší Tábor“, skupina „orebité“
·         1424 – Jan Žižka vytáhl na Moravu, onemocněl zde a zemřel, jeho nástupcem se stává Prokop Holý (Veliký), povede vojska proti třem křížovým výpravám (Ústí nad Labem, Tachov, Domažlice), vždy zvítězí
·         Basilejský koncil– začal v roce 1431, inicioval ho Zikmund, husité pozváni – zbytečně, katolíci nechtěli na Čtyři pražské artikuly přistoupit – Zikmund si uvědomil, že nejsou jednotní – šlechta chtěla jen majetek, jednají s představiteli husitské šlechty – umírnění chtějí ukončit válku (Panská jednota), Radikálové pokračovat
·         1434Bitva u Lipan – Panská jednota x Radikálové, nakonec vyhrála Panská jednota, ukončení válek
jan žižka socha
·         1436Basilejská kompaktáta – smír
·         kališníci: církev, která přijímá podobojí
·         církev ztrácí majetek
·         každý člověk se mohl rozhodnout o své víře – naprostá většina ke kališnictví
·         1437– Zikmund umírá – Lucemburkové vymírají po meči
·         Jan Roháč z Dubé – vedl povstání proti Zikmundovi, byl poražen a popraven
·         důsledky válek
·         zpustošená země
·         pokles významu Karlovy univerzity (pouze fakulta svobodných umění)
·         výrazný úbytek obyvatelstva prosazení reformace církve (ztratila ekonomickou základnu, žádné světské rozhodování o státě)
·         myšlenkový základ pro pozdější reformaci v 16. století
·         za revoluce dochází k obrazoborectví – odstraňování a ničení uměleckých děl z kostelů