České náboženské války

Vzdělání

· v létě 1419 na Novém Městě pražském vrcholí nespokojenost – Jan Želivský spolu s dalšími ozbrojenými husity vyráží k novoměstské radnici, kde vykonají násilný převrat → kolem deseti konšel vyhodí z oken a na zemi dobijí → 1. pražská defenestrace
· král Václav IV. o pár dní později umírá, české království až do r. 1436 bez panovníka → katolické části Zemí Koruny české (Slezsko, obojí Lužice a část Moravy) však uznaly za českého krále Zikmunda Lucemburského
· společný programčtyři pražské artikuly – snaha rozšířit je pro celý křesťanský svět
památník Lipany
· přijímá podobojí (přijímání z kalichu)
· zesvětštění (zrušení) církevního majetku = sekularizace
· svobodné kázání (Bible by měla být přeložena do češtiny)
· zrušení odpustků – spravedlivé přijetí trestu (pokání)
· polovina roku 1420– do Čech přijíždí Zikmund v čele křížové výpravy na Prahu
· Bitva na Vítkově (Žižkově)– katolíci definitivně poraženi, Zikmund opouští Čechy, v katedrále sv. Víta se nechá korunovat, Češi to neuznají
· Bitva u Sudoměře– vyhráli díky taktice Jana Žižky
· 1421Čáslavský sněm – diskuze o tom, kdo bude českým králem – prozatímní vláda 20 vladařů – 5 českých pánů vysoké šlechty, 5 nižší šlechty, 10 měšťanů
· různé skupiny husitů– radikálové (Jan Želivský popraven v Praze, vyhnáni z Tábora), pikardi (odmítli oltář – přijímání vína atd., na prahu ateismu, zlikvidováni), adamité (blízko k ateistům, upáleni)
· 1423– Jan Žižka opouští Tábor, odchází k Hradci Králové, založil město „Menší Tábor“, skupina „orebité“
· 1424 – Jan Žižka vytáhl na Moravu, onemocněl zde a zemřel, jeho nástupcem se stává Prokop Holý (Veliký), povede vojska proti třem křížovým výpravám (Ústí nad Labem, Tachov, Domažlice), vždy zvítězí
· Basilejský koncil– začal v roce 1431, inicioval ho Zikmund, husité pozváni – zbytečně, katolíci nechtěli na Čtyři pražské artikuly přistoupit – Zikmund si uvědomil, že nejsou jednotní – šlechta chtěla jen majetek, jednají s představiteli husitské šlechty – umírnění chtějí ukončit válku (Panská jednota), Radikálové pokračovat
· 1434Bitva u Lipan – Panská jednota x Radikálové, nakonec vyhrála Panská jednota, ukončení válek
jan žižka socha
· 1436Basilejská kompaktáta – smír
· kališníci: církev, která přijímá podobojí
· církev ztrácí majetek
· každý člověk se mohl rozhodnout o své víře – naprostá většina ke kališnictví
· 1437– Zikmund umírá – Lucemburkové vymírají po meči
· Jan Roháč z Dubé – vedl povstání proti Zikmundovi, byl poražen a popraven
· důsledky válek
· zpustošená země
· pokles významu Karlovy univerzity (pouze fakulta svobodných umění)
· výrazný úbytek obyvatelstva prosazení reformace církve (ztratila ekonomickou základnu, žádné světské rozhodování o státě)
· myšlenkový základ pro pozdější reformaci v 16. století
· za revoluce dochází k obrazoborectví – odstraňování a ničení uměleckých děl z kostelů